سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی حسینی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد- گرایش جوشکاری، دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد هراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد- گرایش جوشکاری، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

در این پژوهش، ریز ساختار و سختی آلیاژ آلومینیومA413پس از انجام یک پاس فرایند اصطکاکی اغتشاشی در سرعت چرخشی۱۰۰۰rpmو سرعتهای پیشروی ۲۵و۵۰ ۱۰۰mm/min مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که انجام فرایند اصطکاکی اغتشاشی به سبب حذف نواقص ساختاری نظیر، تخلخل و جدایش Si منجر به بهبود قابل ملاحظه ریز ساختار میشود. سرعت پیشروی ابزار بر روی اندازهی ذراتSi توزیع آنها و اندازه دانههای α-Al تأثیر دارد، به طوری که با افزایش سرعت پیشروی ابزار، کاهش اندازه ذراتSi شدیدتر و توزیع یکنواخ تتری از آنهامشاهده میشود. بررسی های ساختاری نشان داد که با افزایش سرعت پیشروی ابزار ابعاد منطق هی اغتشاشی کاهش م ییابد. همچنین بررسی سختی نمونههای فرایند اصطکاکی اغتشاشی شده در سرعتهای چرخشی متفاوت نشان داد که افزایش سرعت پیشروی ابزار سبب بهبود مؤثرتر سختی در منطقهی اغتشاشی میشود