سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ثریا بخشعلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رسوبگذاری در مخزن سدها علاوه بر کاهش عمر مفید سدها در طی سالها تأثیراتی را در الگوی رسوب پائیندست و سازههایی که در پائیندست سدها احداث میشوند میگذارد. بنابراین احداث سد در مسیر رودخانهها تغییرات زیادی در وضعیت رودخانهها ایجاد مینماید زیرا رودخانهها به مرور زمان به یک پایداری نسبی میرسند، که گونه تغییر در شرایط موجود میتواند این پایداری را دستخوش تغییرات وسیعی نماید. در این تحقیق با استفاده از مدل ریاضی ۳ GSTARS به بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه کرخه در محدوهی ایستگاههای هیدرومتری پایپل تا حمیدیه پرداخته شده است. از مدل GSTARS در بازهی زمانی ۱۰ ساله، که ابتدای بازهی زمانی برداشت مقاطع عرضی در سال ۸۳ میباشد، استفاده شده است. در نهایت با بکارگیری معادلات رسوب مختلف مشاهده گردید که معادله رسوب لارسن-مادن بهترین تطابق را داشت و با استفاده از این معادله رسوب به بررسی مقاطع عرضی در مسیر رودخانه پرداخته شد.