سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نظری پور – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
بابک زکی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد سنندج
مسعود شعایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش ما لی دانشگاه آزاد سنندج
امیر پیروزرام – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد سنندج

چکیده:

ساختار سرمایه از جمله موضوعات مهم در مدیریت مالی است که مورد توجه بسیاری از صاحبنظران مدیریتی است. از طریق بهینه نمودن ساختار سرمایه می توان هزینه سرمایه را حداقل و ارزش سهام را حداکثر نمود. در این مقاله تلاش شده تا تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۴ تا ۸۸ مورد بحث و بررسی قرار دهد. نمونه آماری این تحقیق ۲۹ شرکت فعال در صنعت سیمان می باشد. برای تجزیه تحلیل داده ها از تجزیه تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ساختار سرمایه و نرخ بازده سرمایه در شرکتهای فعال صنعت سیمان رابطه معنی داری وجود ندارد.