سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

پریسا وحدت خواه – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، تهران،
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد – استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، تهران، ایران

چکیده:

بیشترین کاربرد نانوذرات طلا در سنسورهای الکترونیکی، بیوسنسورها و الکترودهای مورد استفاده درسیستم های کاتالیستی است. در این پژوهش با استفاده از جریان پالسی، مورفولوژی و بازده جریان کاتدی پوشش نانوذرات طلا بر روی الکترودهای مس وITO با تغییر پارامترهای آبکاری یعنی دانسیته جریان و فرکانس و استفاده از افزودنی سیس تئین و پتاسیم یدید بررسی شد. با افزایش فرکانس تا۱۴۲/۸ هرتز و استفاده از افزودنی پتاسیم یدید، ضخامت پوشش و بازده جریان کاتدی افزایش، و نانوکلاسترهای طلا بر روی سطح مس مشاهده شد، درحالیکه با کاهش دانسیته جریان تا ۲/۵میلی آمپر بر سانتی متر مربع ، ضخامت و بازده جریان کاتدی کاهش پیدا کرد. با تغییر زیرلایه از مس بهITO موفولوژی سطح با افزایش دانسیته ی جوانه زنی تغییر و تعداد زیادی کریستال با اندازه دانه های متنوع تشکیل شدند. در این پژوهش برای بررسی ریزساختار و مورفولوژی پوشش نانوذرات طلا از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FE-SEM استفاده شد.