سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزانه خورسندی کوهانستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد لغوی – استاد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
سعادت کامگار – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور تعیین اثر دامنه و فرکانس ارتعاش بر میران جداسازی انجیر سبز استهبانFicus carica cv. Sabz از یک شیکردستی با موتور بنزینی تک سیلندر با امکان تنظیم دامنه و فرکانس استفاده شد. آزمایشات در قالب یک طرح کاملاً تصادفی فاکتوریل ۳×۳با سه تکرار انجام شد. تاثیر سه سطح دامنه نوسان ۲۰و۳۲/۵ و۴۵ میلی متر و سه سطح فرکانس ۱۰و۱۲و۱۴هرتز در طی مدت زمان ۵ ثانیه و با فاصله زمانی نیم ثانیه بر درصد جداسازی میوه بررسی گردید. با انجام تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها به روش دانکن مشخص شد که اثر دامنه و فرکانس بر جداسازی میوه رسیده معنی دار میباشد. در دامنه ۴۵ میلیمتر و فرکانس ۱۴ هرتز ۱۰۰ ٪ میوه های رسیده برداشت می شوند و این در حالی بود که درصد نسبتاً بالای ۱۶٫۹۲ ٪ از میوههای نارس نیز برداشت شد. دامنه ۴۵ میلی متر و فرکانس ۱۰ هرتز با برداشت ۹۳/۳۳% میوه رسیده و ۹/۴۴%میوه نارس به عنوان دامنه و فرکانس مناسب پیشنهاد گردید. بررسی نمودارهای تجمعی درصد برداشت نشان داد که در طی ۴ ثانیه از آغاز برداشت تقریباً تمام محصول مورد نظر برداشت میشود و بنابراین مدت ۵ ثانیه به عنوان حداکثر زمان مورد نیاز برای برداشت توصیه میشود