سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرجان پارس مهر – استادیار دانشگاه شهرکرد
بهزاد قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هنگامی که سازه ای دربستر رودخنه یا درطرفین یک آبراهه قرار میگیرد مقطع رودخانه کاهش یافته و به عبارتی یک تنگشدگی درمقطع رودخانه ایجاد میشود که موجب تشدید روند آبشستگی می شود درچنین شرایطی زمینه لازم برای وقوع پدیده ابشستگی انقباضی که اصطلاحا به آبشستگی تنگ شدگی نیز موسوم است فراهم میگردد روشهای مختلفی درخصوص کاهش و کنترل آبشستگی ارایه شده است ولی هنوز به کاربرد صفحات مستغرق درکاهش آبشستگی انقباضی پرداخته نشده است صفحات مستغرق سازه های کوچکی هستند که به منظور اصلاح الگوی جریان درجهت رودخانه و با زاویه کمی نسبت به آن دربستر رودخانه نصب میشوند مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی تاثیر زاویه صفحات مستغرق درکاهش میزان آبشستگی دردو عرض تن گشدگی ۴۰و۲۰ سانتیمتر صورت گرفت نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد صفحات مستغرق درکاهش میزان آبشستگی تنگنا موثر میب اشد و حداکثر اثربخشی آنها درکاهش آبشستگی به میزان ۶۷ درصد تحت زاویه حمله ۲۰درجه می باشد.