سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد امرایی – دانشجو یکارشناس ارشد مهندسی آبیاری وزهکشی
سعید گوهری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
علی فلک دین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

اتصال جریان در کانال ها، پدیده ای است که در رودخانه ها، کانالهای آبیاری و زهکشی و همچنین سیستم های فاضلاب شهری به وفور رخ میدهد. این پدیده در رودخانهها بخصوص در محل اتصال دو شاخه ازکانال پیچیده تر بوده بطوری که باعث فرسایش و رسوب گذاری در بعضینقاط رودخانه شده که در نتیجه آن بخشی از تغییرات مورفولوژیکی رودخانه شناخته می شود. در محدوده اتصال کانالها رفتار جریان به متغیرهایبیشتری چون هندسه کانالها، نسبت دبیها، عرض شاخه و زاویه اتصال دو شاخه از کانال، تغییرات تراز کف در محل اتصال، خصوصیات جریان در بالادست محل اتصال و عدد فرود جریان در مقاطع مختلف بستگی پیدا م یکند. در این تحقیق با استفاده از مدل عددی فلوئنت و با زوایای اتصال۳۰۴۵ و ۶۰ تأثیر هندسه اتصال کانال بر الگوی جریان و ابعاد ناحیه جدایی جریان در نسبتهای مختلف از دبی جریان (دبی کانال ، بالادست به دبی کل جریان) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به عنوان نمونه نتایج برای دو نسبت از دبی جریان ذکر گردیده است. تجزیه وتحلیل های صورت گرفته با مدل عددی، نتایج مطالعات گذشته را تأیید و نشان داد که تغییر زاویه تقاطع کانال، الگوی جریان در کانال اصلی راتحت تأثیر قرار داده و ابعاد ناحیه جدایی ایجاد شده در کانال اصلی با افزایش زاویه تقاطع بزرگتر می شود. همین پدیده را می توان برای زمانیکهنسبت دبی جریان کم باشد نیز مشاهده کرد. بررسیها نشان داد که تنها در زاویه تقاطع ۴۵ درجه کمترین ابعاد را در ناحیه جدایی جریان خواهیمداشت و مطالعات گذشته نیز وقوع چنین پدیده ای را نشان داده است