سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عابدین زاده – عمران – سازه، کارشناسی ارشد، کارشناس فنی شرکت مهندسین مشاور سازه و انر
جواهرزاده – عمران- سازه، دکتری، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
ملکی – آب، کارشناسی ارشد، کارشناس شرکت مشاور و مهندسی پشیبان تصمیم مدیران

چکیده:

این مقاله به بررسی تأثیر زاویه برخورد زلزله بر روی پارامتر شکل پذیری لرزه ای EDP (پارامتر تقاضای مهندسی)، در سازه های غ یرالاستیک م یپردازد. مدل های سازه ای بررس یشده در اینتحقیق، شامل مدل هایی با درجه غ یرالاستیسیته مختلف، نسبت میرایی ۵ درصد درصد و پریودهای سازه ای بین ٢ /۰ تا ۲ ثانیه م یباشد. در این تحقیق از زلزله های ثبت شده حرکت زم ینهای خاکی سفت و زم ینهای سنگیاستفاده شده است. هدف از انجام این تحقیق نشان دادن این موضوع می باشد که زاویه بحرانی (زاویه برخوردی که در آن edpماکزیمم م یشود)، م یتواند در هر زاویه برخوردی بوجود آید. با انجام این تحقیق نتیجه م یشود که برای یک زلزله مشخص وپریود معلوم، زاویه بحرانی به صورت غیر قابل پی شبینی با افزایشدرجه غیر الاستیسیته، تغییر م یکند. به همین ترتیب نتایج نشان م یدهدکه به طور متوسط اعمال یک زلزله در جهت محورهای اصلی یکساختمان غ یرالاستیک، تقاضای تغییر شکل حداکثر را در مقایسه بانتایج حاصل از زاویه برخورد در سایر حالات، کمتر نشان م یدهد وهمچنین برای یک درجه غ یرالاستیسیته مشخص، میانگین تغییر شکل حداکثرتمامی زوایای برخورد، نسبت به میانگین تغییر شکل حداکثر، هنگامیکه مؤلفه های حرکات زمین تنها در جهات محورهای اصلی ساختمان واردم یشود، با پریود لرزه ای افزایش م ییابد.