سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد بهنامی – کارشناسی ارشد دانشکدهی مهندسی عمران – ، دانشگاه صنعتی اصفهان
کیاچهر بهفرنیا – دانشیار دانشکدهی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرضا کبیری سامانی – دانشیار دانشکدهی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بتن قلیافعال سربارهای با مقاومت مکانیکی بالا و دوام عالی میتواند در بسیاری از موارد یکی از راهحلهای جایگزین بتن باسیمان پرتلند و کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی مربوط به آن باشد. تحقیقات بسیاری بر روی خواص مکانیکی و مهندسی این بتنها انجامشده است؛ اما سایش این بتنها یکی از موضوعاتی است که کمتر موردبررسی قرارگرفته است. در این تحقیق تأثیر زئولیت و تغییر غلظت هیدروکسید سدیم بر روی مقاومت سایشی بتنهای قلیافعال سربارهای بر اساس روش آزمایش استاندارد ASTM C1138 بررسیشد. غلظت هیدروکسید سدیم ۴ و ۶ و ۸ مولار انتخاب گردید و در هر غلظت زئولیت به میزان ۰و۱۰و۱۵و۲۰و۳۰درصد وزنی جایگزین سرباره شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت از ۴ به ۸ مولار، مقاومت سایشی ۰۰ درصد افزایش مییابد . همچنین زئولیت باعث افزایش مقاومت سایشی میشود که این افزایش در بتن با غلظت ۸ مولار نسبت به نمونه بتنی شاهد محسوستر است. بهطوریکه بتن ۸ مولار با ۰۰ درصد زئولیت با ۰۳ درصد افزایش افزایش مقاومت به سایش نسبت به نمونه شاهد بهعنوان طرح بهینه از میان طرحهای دیگر انتخاب میشود