سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول احمدی عدلی – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
محمد رضا نیشابوری – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار و ۹ تیمار دور آبیاری بمنظور بررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت محصول در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان اجراء گردید. تیمارهای آزمایش بر مینای تخلیه رطوبتی تا ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد از آب قابل استفاده خاک در ناحیه ریشه و در دو مرحله سبز شدن تا غده بستنوتشکیل غده تا برداشت در نظر گرفته شدند. آبیاری اول بصورت یکنواخت و میزان آب آبیاری در بقیه نوبتها پس از نمونه گیری از خاک و تعیین درصد رطوبت وزنی، محاسبه و اعمال گردید. نتایج نشان داد در شرایطی که با محدودیت منابع آب مواجه باشیم می توان T8(آبیاری پس از ۷۵ درصد تخلیه رطوبتی(از مرحله سبز شدن تا غده بستن) و آبیاری پس از ۵۰ درصد تخلیه رطوبتی(از مرحله غده بستن تا برداشت) را با عملکردی برابر ۳۱۷۸۵ کیلوگرم در هکتار و مصرف ۶۸۲۶ متر مکعب آب با ۲۲ بار آبیاری در طول فصل توصیه نمود. اما در شرایط عدم محدودیت منابع آب، تیمارI1(آبیاری پس از ۲۵ درصد تخلیه رطوبتی در طول فصل) باعملکردی برابر ۳۵۹۴۷ کیلوگرم در هکتار، آب مصرفی برابر ۷۹۲۷ متر مکعب در هکتار و ۴۷ بار آبیاری در طول فصل برای قابل توصیه می باشد.