سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم برون – گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدحسین دیبایی –
مهدی قربانی بیرگانی –
مهدی مهدی زاده کوزری –

چکیده:

این تحقیق بصورت طرح بلوک های خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل اول در این طرح روش های خاک ورزی بود که شامل: T1)گاو آهن برگردان دار + دیسک سبک(روش سنتی)، T2) گاو آهن قلمی + دیسک سبک، T3) دیسک سنگین + رتیواتور و T4) دو بار دیسک سنگین عمود بر هم و عامل دوم نوع بقایای برنج شامل بقایای رقم پرمحصول (LD183)و بقایای رقم محلی (چمپا) بود. نتایج نشان داد روش های خاک ورزی و نوع بقایا بر میانگین قطر وزنی خاکدانه ها، برگردان شدن خاک، عملکرد دانه و شاخص برداشت اثر معنی داری داشته است. نتایج بیان کننده این مطلب هستند که تیمارT4 و رقم پر محصول LD183با داشتن وضعیت مناسب در خرد کردن کلوخه ها، برگردان شدن خاک، عملکرد محصول در جایگاه مناسبی در بین سایر تیمارها قرار دارد