سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد افضلی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،
ابراهیم جواهری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات روش های خاک ورزی با تأکید بر عمق نفوذ ادوات بر میزان فشردگی و عملکرد گندم آبی در ایستگاه تحقیقاتی شاوور در استان خوزستان در خاک با بافت سیلتی-رسی انجام گردید. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار و در دو سال اجرا شد . تیمارها شامل چهار روش خاک ورزی گاوآهن برگردان دار+ خاک ورزی ثانویهT1دو بار دیسک + مالهT2 زیرشکن + دو بار دیسک + مالهT3 و زیرشکن + روتیواتورT4 بود. نتایج داده های برداشت شده از میزان فشردگی خاک نشان داد که شاخص نفوذ پذیری خاک دراوایل فصل رشد، در تیمارهای۳ T و ۴ T کمتر بود ولی در اواخر فصل رشد این شاخص در تیمارهای مختلف در عمق های مختلف تقریباً مشابه بود. بنابراین در اواخر فصل رشد، خاک مجدداً تراکم خود را در عمق های مختلف بدست آورد ولی با توجه به آنکه میزان نفوذ آب آبیاری در این تیمارها در اواخر دوره رشد به طور معنی دار افزایش یافت می توان بیان داشت که زیرشکنی سبب ایجاد شیارهای باریک پایدار در خاک گردید .