سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آزاده نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی – گیاهان دارویی ، دانشگاه آزاد
محمدرضا کدوری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

سیستم های کشاورزی پایدار سیستم هایی هستند که برای تولید بیشتر در یک مدت زمان طولانی به نهاده هایی کم انرژی و مقادیر کمتری از مواد شیمیایی اتکا داشته باشند. لازمه پایداری در کشاورزی ، اطمینان از درآمد کافی و امنیت غذایی است . به منظور بررسی تأثیر روشهای مختلف حاصلخیز کردن خاک برعملکرد گیاه ترخون در سال ۸۸ تحقیقی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کرمان واقع در کیلومتر ۱۸ جاده کرمان – جوپار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۸ تیمار اجراگردید . تیمارها شامل مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر و پتاسیم به صورت مخلوط در ۲ سطح ، مقادیر مختلف کود دامی در ۲ سطح ،مخلوطی از کود های شیمیایی فوق و کود دامی در ۳سطح و شاهد در ۳ تکرار اجرا گردید.بارده اسانس، وزن تر و خشک ، عملکرد اقتصادی و بیولوژیک ، و شاخص برداشت و نسبت وزن خشک برگ به گیاه ، مورد تجزیه وتحلیلآماری قرار گرفت