سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلی صفوی – عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
سعیده صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه پیام نور

چکیده:

توجه به ظرفیتهای پنهان در منظر شهری، به عنوان یکی از جنبه های مهم طراحی شهری می تواند تاثیر بسزایی در ارتقاء کیفیت محیط شهری داشته باشد. رودخانه های شهری یکی از عناصری است که با ملاحظات و طراحی مناسب می تواند نقشی مهم در بهبود کیفیت منظر شهری ایفا کند. با این وجود در حال حاضر در بیشتر مواقع این فضای شهری به عنوان یک فضای رها شده , نا امن و متروکه در شهرها تلقی می شود. مسیل ها و رودخانه های درون شهری به عنوان یکی از عناصر ارزشمند در ساختار طبیعی شهر نقش مؤثری در تنظیم ساختار اکولوژیک شهر در کنار ایجاد ارزش های بصری در پیرامون خود دارند . نوشته حاضر با پرداختن به شناسایی ظرفیتها و مزیتهای مستتر در رودخانه های فصلی سعی دارد تا به بیان اهمیت و تاثیر این عنصر ارزشمند در منظر شهری و چگونگی استفاده از آن در بافت شهری با توجه به موقتی بودن حضور آن بپردازد. روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی است که با هدف دستیابی به اصول ارتقا کیفیت فضای شهری از طریق یاد آوری اهمیت رود ها به عنوان شکل دهنده کالبد و منظر شهری مورد استفاده قرار می گیرد. در انتها نیز راهکارهایی عملیاتی جهت تقویت استفاده از این کریدورهای اکولوژیک در فصولی که رود جریان دارد و استفاده بهینه و مستمر از بستر رود ها در مواقعی که بستر رود خشک است ارائه می شود