سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
محمود اثنی عشری – دانشیاران گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، ه
منصور غلامی – دانشیاران گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، ه

چکیده:

در این تحقیق برخی از خصوصیات کیفی آب میوه هفت رقم انار شامل آقا محمد علی، اردستانی، تبریزی، ملس ساوه، شهوار یزدی، شیرین یزدی و ملس دانه قرمز یزدی در خلال سه ماه انبارداری، بررسی شد. انجام آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت. میزان مواد جامد محلول، پی اچ و اسیدیته قابل تیتراسیون آب میوه به فاصله ۳۰ روز یکبار اندازه گیری شد. بیشترین میزان مواد جامد محلول در رقم ملس دانه قرمز یزدی و کمترین آن در رقم آقا محمد علی مشاهده شد. بیشترین و کمترین میزان پی اچ به ترتیب مربوط به ارقام شیرین یزدی و ملس ساوه بود. درصد اسیدیته قابل تیتراسیون در ملس ساوه بالاترین مقدار را نشان داد در حالیکه کمترین مقدار در رقم شیرین یزدی دیده شد. بین بیشترین وکمترین داده ها در همه موارد فوق اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد وجود داشت. در مقایسه دوره های آزمایش ماهانه نتایج حاکی از بالاترین میزان پی اچ در ماه اول و پایین ترین آن در ماه چهارم بود. بیشترین مواد جامد محلول در ماه چهارم و کمترین آن در ماه اول دیده شد. بالاترین درصد اسیدیته قابل تیتراسیون از ماه دوم و کمترین آن از ماه اول حاصل گردید.