سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس آقاعلیخانی – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین
جهانفر دانشیان – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
مسعود متین فرد – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بویین زهرا و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دا

چکیده:

به منظور بررسی اثر رقم و تراکم گیاهی بر رشد و توسعه علف های هرز دو رقم آفتابگردان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمار رقم در دو سطح شامل آلستار و یوروفلور ۱۰ و ۱۲ گیاه در متر مربع و دو تیمار کنترل کامل و عدم کنترل علف هرز ،۸ ، و تراکم گیاه در چهار سطح شامل ۶در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بالاترین وزن خشک علف هرز در کرت هایی مشاهده شدکه در آن کرت ها رقم آلستار به کار برده شده بود. همچنین افزایش تراکم گیاه زراعی سبب کاهش وزن خشک علف های هرز گردید به طوریکه در تراکم ۱۲ گیاه در متر مربع کمترین وزن خشک علف هرز بدست آمد.