سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیلا یاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عبد الله گل محمدی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
جعفر نصر اللهی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق یک رقم نخود لپه ای بومی آذربایجان غربی، در پنج سطح رطوبتی ۱۰/۳۹، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸% بر پایه خشک مورد آزمایش قرار گرفت. برخی خواص فیزیکی دانه نخود، مانند: وزن هزار دانه، طول، عرض، ضخامت، قطر حسابی، قطر هندسی، کرویت، حجم، مساحت رویه، دانسیته تودهای، دانسیته حقیقی، تخلخل، زاویه استقرار و ضریب اصطکاک روی پنج سطح (چوبی، فولادی، گالوانیزه، روغنی و آلومینیوم) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که رطوبت تاثیر معنی داری روی مقدار چگالی تودهای و تخلخل نمونه ها ندارد، در حالی که پارامترهای فیزیکی دیگر به شدت تحت تاثیر رطوبت قرار دارد.