سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبداله گل محمدی – استادیارگروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا شایگانی سلطان پور – دانشجویان کارشناسی ارشدگروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگ
جعفر نصرالهی آذر –

چکیده:

در این تحقیق برخی خواص فیزیکی مهم دانه آفتابگردان و تأثیر رطوبت بر آنها مورد بررسی قرار گرفت. اثرات رقم در سه سطح (آذرگل، آرمایروسکی و پروگرس) و رطوبت در سه سطح ( ۶و۱۰ و ۱۴ % بر پایه خشک) بر ابعاد هندسی (طول، عرض، ضخامت، قطر حسابی، قطر هندسی، درجه کرویت و سطح رویه دانه)، چگالی حقیقی و تودهای، تخلخل، زاویه استقرار و ضریب اصطکاک استاتیکی روی پنج سطح (فولاد روغنی، فولاد کربنی، شیشه، چوب و ورق گالوانیزه) بااستفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی ارزیابی شد. نتایج نشان داد رقم آرمایروسکی در صفات: طول، عرض، ضخامت، قطر حسابی، قطر هندسی، سطح رویه دانه، درجه کرویت (معادله ۴)، و رقم آذرگل در صفات: درجه کرویت (معادله ۳) دارای بیشترین مقادیر و همچنین رقم پروگرس در کلیه صفات به غیر از سطح رویه دانه (معادله ۶) کم ترین مقادیر را دارد. به استثنای چگالی تودهای و زاویه استقرار پرشدگی اثر رقم بر کلیه صفات در سطح آماریp < %1 وبر درجه کرویت (معادله ۳) در سطح آماریp <5% معنی دار بود