سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیما جعفرزاده – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، ، سبزوار، ا
اکرم شریفی –
مهدی ذاکری قادی –
بهرام حسنی –

چکیده:

در این تحقیق برخی از خصوصیات فیزیکی از جمله حجم، دانسیته توده، دانسیته واقعی، تخلخل ، وزن هزار دانه و ضرایب اصطکاکی استاتیکی روی چوب، آلومینیوم، گالوانیزه استیل، سیمان و لاستیک برای دانه سه رقم تجاری برنج )طارم، رمضانی و فجر( تعیین شد و تاثیر میزان رطوبت بر آنها با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایشات فاکتوریل برای سه رقم برنج و ۴ سطح رطوبت در پنج تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. به استثناء گالوانیزه اثر نوع رقم بر خصوصیات فیزیکی و اصطکاکی دانه برنج در سطح آماری ۰/۰۱ وچوب در سطح آماری ۰/۰۵معنی دار بود. رطوبت اثر معنی داری در بر وزن هزار دانه، دانسیته توده، حجم وخصوصیات اصطکاکی داشت همچنین اثر رطوبت بر دانسیته واقعی و تخلخل در سطح آماری ۰/۰۵معنی دار بود. با افزایش رطوبت از ۴٫۴ درصد تا ۱۱ درصد وزن هزار دانه، حجم، تخلخل و ضرایب اصطکاکی سطوح )استیل، آلومینیوم، لاستیک و سیمان ( افزایش یافت.