سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی حسین کشاورزی – عضو هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد
مرتضی گودرزی – کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه شاهد

چکیده:

یکی از عمده ترین و شاید جنجال برانگیزترین مفاهیمی که تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته، و در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا کرده، رضایت شغلی است. همانطور که رضایت شغلی در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار نقش مهمی دارد، نارضایتی شغلی نیز زمینه را برای عملکردهای غیر اخلاقی فراهم می آورد. نارضایتی شغلی گذشته از آنکه خود وضعیت روان شناختی رنج آوری است، پیامدهای نامطلوب شخصی، شغلی و اخلاقی هم دارد. افراد در سازمانها از ابتدایی ترین مرحله از فرایند تولید گرفته تا فروش و بازاریابی میتوانند با چالشها و معماهای اخلاقی روبرو شوند که تصمیم گیری را برای آنها دشوار سازد. رفتار و تصمیم گیری اخلاقی افراد در خلأ انجام نمیگیرد بلکه افراد در محیطی پیچیده و رقابتی قرار دارند که عوامل متعددی بر نوع تصمیمات آنها تأثیرگذار است. از جمله عواملی که برخی محققان در خصوص تأثیرگذاری آن بر تصمیم گیری اخلاقی افراد پژوهش هایی انجام داده اند نگرش های شغلی کارکنان بویژه تعهد سازمانی و رضایت شغلی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رضایت شغلی بر تصمیم گیری اخلاقی ۴۰۰ نفر از کارشناسان صدور و تعیین خسارت شرکت بیمه البرز انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از ۱۶۰ نفر کارشناس که با روش نمونه گیری طبقهای انتخاب شده اند از شاخص توصیف شغل (JDI) برای سنجش رضایت شغلی، و پرسشنامه تصمیم گیری اخلاقی کلر و همکاران ( ۲۰۰۷ ) برای سنجش تصمیم گیری اخلاقی استفاده شده است. نتایج نشان داد که رضایت شغلی کارشناسان شرکت بیمه البرز بر تصمیمگیری اخلاقی آنان مؤثر است. همچنین یافتهها نشان داد که از میان پنج مؤلفه رضایت شغلی، دو مؤلفه رضایت از کار و رضایت از سرپرست، بر تصمیم گیری اخلاقی تأثیرگذار نبوده، ولی تأثیر مؤلفه های رضایت از همکاران، رضایت از ارتقاء شغلی، و رضایت از پرداختها مورد تأیید قرار گرفته است.