سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سهراب دل انگیزان – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه رازی.
امید همتی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

حمل و نقل به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر رونق اقتصادی، از طریق جابجایی بار و مسافر، زمینه های امکان دسترسی به رفاه و تسهیلات ملی را افزایش میدهد. بنابراین در فرایند رشد اقتصادی نقش بسیار مهم و تأثیر گذار دارد. ضمن آنکه خود نیز از فرایند رشد و توسعه اقتصادی اثر پذیر میباشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر رشد بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در کشور با استفاده از دادههای سری زمانی طی سالهای ۸۷-۱۳۵۵ میباشد. مدل به کار رفته در این تحقیق یک تابع تولید کاب – داگلاس می باشد که برای برآورد آن از روش GMM استفاده شده است. برای آزمون تجربی مدل پس از بررسی مانایی، همجمعی بین متغیرها بررسی گردیده و وجود رابطه بلند مدت مثبت بین ارزش افزوده بخش حمل و نقل و رشد اقتصادی تأیید شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که کشش تولید ناخالص ملی نسبت به ارزش افزوده بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران مثبت و معنی دار میباشد. با در نظر گرفتن نتایج حاصله، افزایش سرمایهگذاری در زیرساخت حمل و نقل و گسترش حضور بخش خصوصی در این زمینه پیشنهاد میشود.