سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شاهین شمسی نژادبابکی – کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
محمدجواد فدایی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان۳

چکیده:

در این مطالعه اندرکنش مخزن – سد با استفاده از روش نیمه عددی – نیمه تحلیلی برای یک سد بتنی قوسی مورد بررسی قرارگرفته است. فشار هیدرو دینامیک یکی از عوامل موثر در طراحی بدنه سد برای مناطق زلزله خیز است. از جمله عواملی که بر فشار هیدرو دینامیک تأثیر م یگذارد م یتوان به تراکم پذیری سیال، شکل پذیری سد و پی، شکل وجه بالا دست، رسوبات کف مخزن، فرکانس و جهت بارگذاری اشاره کرد. در این تحقیق برای محاسبه فشار هیدرودینامیک، معادله موج برای یک سدقوسی متقارن با روش نیمه عددی – نیمه تحلیلی و استفاده از توابع ترفتس حل شده است. برای شرط مرزی در کف مخزنلای های رسوب مفروض است. برای مقایسه نتایج این روش از نتایج حاصل از روشهای عددی و تحلیلی سایرمحققین استفاده شده است