سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پژمان قاسمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی مهر آفرین – عضو هیئت علمی پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
مهسا حسینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
معصومه منصوری – کارشناس گیاهان داروویی گروه پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان داروی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر ربایش مغناطیسی و امواج فراصوت برجوانه زنی بذور کنگر فرنگی (Cynara scolymus L) به صورت طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در ازمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اردبیل در شهریور ۱۳۹۰ اجرا گردید. خصوصیات مورد اندازه گیری شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه بود. در آزمایش میدان مغناطیسی از آهن ربایی با توانایی ایجاد مغناطیسی معادل ۱۲۵ میلی تسلا استفاده شد و تیمارهای زمانی مختلف شامل صفر (M1) ، یک (M2)، شش (M3)، دوازده (M4)، هجده (M5) و بیست و چهار (M6) ساعت قرار گیری د رمیدان مغناطیسی بودند. در آزمایش دیگر بذور در قالب تیمارهای زمانی مختلف صفر (P1)؛ یک (P2)، چهار (P3)، شش (P4) و هشت (P5) دقیقه در معرض امواج فراصوت KHz 42 قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی بذور کنگر فرنگی در تیمارهای P3 و P2 و P4 به ترتیب نسبت به تیمار شاهد (P1) از ۸۱/۲۸ به ۸۶/۲۹ و ۹۴/۶۳ و ۸۶/۴۳ افزایش یافت ولی با مدت قرار گیری بیشتر تحت تاثیر امواج فرا صوت درصد جوانه زنی نه تنها بیشتر نشد بلکه افت نمود؛ به طوری که در تیمار P2 به ۷۵/۳۱ کاهش یافت. همچنین سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه در تیمارهای P2 و P3 نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافت و سپس در تیمار P4 مقدار افزایش نسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان نداد و در تیمار P5 کاهش معنی داری نسبت به شاهد دیده شد. در رابطه با میدان مغناطیسی نیز مشخص شد که تیمار M2 در کلیه صفات مورد مطالعه افزایش معنی داری نسبت به شاهد داشته است اما سایر تیمارها نسبت به شاهد کاهش معنی داری داشتند.