سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید زارع بیدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه یزد
هادی پوردارا – استادیار گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه یزد
مسعود زینی – دانشوری گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه یزد

چکیده:

یکی از کاربرد های دیواره آب بند استفاده از آن در پایین دست چاه های پمپاژ به منظور افزایش آبدهی چاه می باشد.در صورتی که چاه پمپاژی در پایین دست دیواره آب بند نیز وجود داشته باشد، می تواند تحت تأثیر دیواره آب بند قرارگیرد. در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد دیواره آب بند در بالادست و پایین دست چاه های پمپاژ، با استفاده از یک مدل فیزیکی به نام دستگاه هیدرولوژی ۱ ، به بررسی تأثیر عمق نفوذ و فاصله دیواره آب بند تا چاه و همچنین نفوذپذیرینفوذپذیری خاک بر روی آبدهی چاه ها برای دو حالت فوق پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با قرارگیری دیواره آب بند در بالادست چاه و با افزایش عمق نفوذ و فاصله دیواره آب بند از چاه آبدهی چاه کاهش می یابدکه تأثیر فاصله در مقایسه با عمق نفوذ ناچیز است. با قرارگیری دیواره آب بند در پایین دست چاه و با افزایش عمق نفوذو کاهش فاصله دیواره آب بند از چاه آبدهی چاه افزایش می یابد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که هر چه نفوذپذیری خاک بیشتر باشد تأثیر دیواره آب بند کمتر می شود.