سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامران افصحی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
مرضیه نظری – کارشناس زراعت
فرید شکاری – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
شمس الدین جعفری – کارشناس ماشینهای کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر دو نوع ماشین کاشت و دو نوع کود بیولوژیک بر روی عملکرد ذرت علوفه ای رقم S.C704، آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ به صورت طرح کرت های یک بار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار طراحی و در مزرعه دانشگاه زنجان اجرا شد. در این آزمایش ماشین کاشت به عنوان فاکتور اصلی و کود بیولوژیک در سه سطح (نیتروکسین، هیومکس، بدون بذر مال) به عنوان فاکتور فرعی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که مصرف کود بیولوژیک بر همه پارامترهای اندازه گیری شده تأثیر آماری معنی داری داشته و بیشترین عملکرد، متعلق به تیمار بذرکار- کودکار نئوماتیک به همراه کود بیولوژیک هیومکس میباشد. این نتایج نشان دهنده آن است که خاک های این منطقه به علت کشت و کار مداوم، فقیر و غیرقابل دسترس بودن عناصر غذایی، به کود بیولوژیک پاسخ مثبت داده و تأثیر آن در رشد و عملکرد گیاه مشاهده می شود. در مجموع با توجه به مباحث کشاورزی پایدار و مسائل اقتصادی، استفاده از بذرکار- کودکار نئوماتیک به همراه کود بیولوژیک هیومکس به عنوان تیمار برتر معرفی می گردد. پارامترهایی که مورد اندازه گیری قرار گرفتند عبارتند از عملکرد، ارتفاع بوته، محیط بوته، طول و محیط بلال که اثرمتقابل روی عملکرد، ارتفاع بوته و طول بلال تأثیر معنی داری داشت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارMSTATC انجام شد و مقایسه میانگین ها به روش آزمون LSD در سطح اطمینان ۵% صورت گرفت.