سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین پورهمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاوری، دانشگاه شهید ب
حاجی محمد تکلوزاده – عضو هیئت علمی، بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاوری، دانشگاه شهید باهنر کرم
ماندانا مشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاوری، دانشگاه شهید ب

چکیده:

پرتو ماورای بنفش دارای قابلیت کاربرد در مدیریت تلفیقی آفات محصولات انباری به عنوان یک روش جایگزین، مؤثر و کم خطراست. این موضوع توسط دو طول موج ماورای بنفش روی بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) که از آفات مهم انباری است بررسی شد. به این ترتیب حشرات بالغ آن با طول موج های ۲۵۲ و ۳۶۵ نانومتر، UV-C و UV-Aبه مدت ۱و۳و۶و۹ دقیقه پرتودهی شدند و مرگ و میر بعد از گذشت ۶ ۱۲و۲۴ ۴ ساعت شمارش شد. طبق نتایج، میزان مرگ و میر شب پره ها در هر دو طول موج افزایش پیدا کرد. اما با افزایش مدت زمان پرتودهی، نرخ مرگ و میر افزایش می یابد و از طرفی UV-C نسبت به UV-A است، اثر بیشتری دارد. به این ترتیب که در مجموع ۲۴ ساعت، تعداد کل حشرات مرده در تیمارهایی که به مدت ۹ دقیقه توسط UV-C و UV-A پرتودهی شده بودند به ترتیب ۶۸/۰۰و۶۴/۰۰درصد بود، درحالیکه در تیمار شاهد تعداد کلحشرات مرده در مجموع ۲۴ ساعت برابر با ۳۳/۳۳درصد ارزیابی شد. درنتیجه اختلاف معنی داری مشاهده می شود و می توان اینروش را برای استفاده در مدیریت تلفیقی بید غلات پیشنهاد داد