سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی امامی – کارشناسی ارشد
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ا
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست
لیلا نارنجانی – عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات دور آبیاری و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد دانه ارقام رازیانه آزمایشی به صورت کر ت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی طراحی شد. کرت های اصلی شامل فواصل آبیاری شامل ۱۰ ، ۱۸ و ۲۶ روز و کر ت های فرعی شامل ۴ رقم اصفهان، فزوه، یزد و CN.uk بود. کرت های فرعی فرعی شامل ۴ تراکم به ترتیب ۶۰ ، ۷۵ ، ۹۰ و ۱۰۵ بوته در مترمربع بود . اثر دور آبیاری بر تمامی صفات آزمایشی معنی دار بود. رقم نیز تأثیر معنی داری بر تعداد چتر، تعداد چتر ناقص، تعداد دانه در خوشه، عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه داشت. تراکم گیاهی نیز تنها تأثیر معنی داری بر تعداد چتر، تعداد دانه در خوشه و وزن ۱۰۰۰ دانه داشت. با توجه به اینکه بالاترین عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه در تراکم ۷۵ بوته در مترمربع و رقم CN.uk و دور آبیاری ۱۰ روز حاصل شد به نظر می رسد کاشت این رقم در دور آبیاری ۱۰ روز و تراکم ۷۵ بوته در مترمربع مناسب باشد