سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه نورمحمدزاده – کارشناسی ارشد، مهندسی مواد و متالورژی ، دانشکده مهندسی، دانشگاه فرد
سید مجتبی زبرجد – دانشیار گروه مواد و متالورژی ،دانشگاه فردوسی مشهد
سید عبدالکریم سجادی – دانشیار گروه مواد و متالورژی ،دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد سید آقامیری – دانشجوی دکترای مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عملیات آنیل د رآلیاژ NiTi موجب تغییر رفتار استحاله مارتنریتی می شود. در این تحقیق تاثیر دما و زمان آنیل بر رفتار استحاله های ماتنزیتی متاثر از تنش (Stress-Induced Martensitic) و متاثر از حرارت مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه ها در دماهای ۳۰۰ °C تا ۴۵۰ °C و زمان های ۰/۵h و ۳h آنیل شدند. رفتار استحاله حرارتی با استفاده از آزمایش کالریمتری روبشی افتراقی و رفتار استحاله SIM توسط آزمایش کشش بررسی شد. نتایج نشان داد که عملیات آنیل د ردمای ۳۰۰ °C موجب افزایش دماهای استحاله حرارتی و بهبود رفتار سوپر لاستیک می شود . همچنین افزایش دما و زمان آنیل موجب چند مرحله ای شدن استحاله حرارتی به دلیل افزایش ناهمگنی های ترکیبی و تنشی در اطراف ذرات Ni4Ti3 و کاهش اثزات سوپر الاستیک شد. آنیل در دمای ۴۵۰ درجه سانتیراد و زمان ۳h موجب تغییر فاز پایدار نمونه از آستنیت به مارتنزیت و پیدایش اثر حافظه داری د رنمونه گردید.