سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعماد شاقاسمی – کارشناس برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
محمد رضایی – کارشناس اجرایی مدیریت پسماند شهرداری شیراز
سید امین امیدوار حسینی – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده:

در این تحقیق کارایی راکتور ناپیوسته متوالی بی هوازی (ASBR) در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به مدت ۶ ماه در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. راکنور با فاضلاب دارای COD و BOD5 و TKN و TSS به ترتیب برابر با ۴۵۹۹ و ۳۲۳۰ و ۲۲۹ و ۷۴۳ میلی گرم بر لیتر در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد راه اندازی شده و رد سه مرحله کارای آن بررسی گردید. در این مطالعه با ثابت نگهداشتن زمان ماند هیدرولیکی و فاز واکنش ، در سه مرحله اثر تغییر دما به میزان ۳۵ و ۲۵ و ۲۰ درجه سانتیگراد بر عملکرد راکتور مورد بررسی قرار گرفت . در بهترین حالت ، راندمان حذف COD به میزان ۸۸/۷% و BOD5 89/5% و TSS 85/7% و TKN 17/9% حاصل گردید. همچنین مقدار نیتروژن آمونیاکی و اورتوفسفات به ترتیب به میزان ۱۲۸/۷% و ۲۶/۳% در پساب خروجی از سیستم افزایش داشتند . طی راهبردی سیستم ، pH در پساب خروجی به میزان ۰/۴ تا ۰/۶ نسبت به فاضلاب ورودی افزایش یافته و بطور متوسط به ۷/۷ رسید. دراین مطالعه بطور متوسط به ازاء هر گرم COD حذف شده در حدود ۰/۱ لیتر بیوگاز تولید شده است و بیشترین میزان تولید بیوگاز در مرحله اول راهبردی سیستم ASBR با تولید ۰/۳۱ لیتر بیوگاز صورت گرفته است.