سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره زارع نژاد – دانشجوی کارشناسیارشد تکنولوژی نساجی دانشگاه یزد
زرین ممقانی اصل – مهندس نساجی (پوشاک) دانشگاه یزد
سیدعباس میرجلیلی – دانشیار دانشگاه یزد
زینب سلطانزاده – دانشجوی دکتری

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل در ایجاد ظاهری زیبا برای پوشاک، وضعیت خمش درزهای لباس است و عدم توجه به آن موجب ایجاد ظاهری ناآراسته برای پوشاک میشود. پارامترهای ضخامت پارچه، ضخامت درز، فاصله از محور خنثی، سطح مقطع عرضی نمونه وفاصله از لبه آزاد درزهای مختلف عوامل موثر بر خمش هستند و بایستی مورد بررسی قرار بگیرند، مخصوصاً در درزهایی که دارایآستر یا پارچه های چند لایه هستند. تاثیر یک درز بر روی خمش پارچه بر عملکرد افتایش پارچه و در نتیجه جهت ارزیابی ظاهر نهایی پوشاک مفید میباشد. خمش از پارامترهای موثر بر افتایش پارچه وظاهر شلوار فاستونی است وچون شلوار فاستونی از جملهپوشاکی است که حالت رسمی دارد، مسلماً این افتایش وتن خوری روی شلوار بسیار مهم وحائز اهمیت است بنابرین در این مقالهبه تاثیر درزهای عمودی روی خمش درز شلوار فاستونی خواهیم پرداخت و تاثیر نوع درز و فاصله از لبه آزاد درزهای مختلف بر خمش درز، بررسی خواهد شد.