سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه نصرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی و اعضای هیئت علمی گروه علوم و باغب
حسین ارویی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی و اعضای هیئت علمی گروه علوم و باغب
حسین نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی و اعضای هیئت علمی گروه علوم و باغب

چکیده:

کلاله های عنابی رنگ زعفران زده سرطان بود و با داشتن ترکیبات آنتی اکسیدان در صنعت داروسازی و × اعضای خانواده‌ها ارتش بالایی دارد. عوامل مؤثر در افزایش تولید این محصول نیازمند شناخت و درک مراحل زندگی گیاه زعفران می‌باشد . درجه حرارت مناسب در دوره رکود بنه ها نقش مهمی در تکوین و تمایز جوانه‌های زایشی و رویشی دارد . از طرفی اندازه بنه در تعیین تعداد و درشتی کلاله های زعفران نقش بسزایی دارد بدین منظور آزمایشی در مورد بررسی درجه حرارت مناسب در دوره رکود بنه ها در دستگاه ژرمیناتور انجام گردید. در ابتدا بنه های گروه شاهد در اندازه‌های مختلف >11 g 9-11 g 6-9 g در طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل کشت شده و سپس بنه های تحت تیمار حرارتی پس از طی دوره ۶۰ روز در همان گروه‌های وزنی مورد کشت قرار گرفتند. نتایج این آزمایش که در نیشابور در سال ۱۳۸۹ -۹۰ انجام گرفت نشان داد تیمار حرارتی اعمال شده بر روی بنه قبل از کشت به همراه وزن پیازترسیدم معنی‌داری بر روی طول و عملکرد کلاله داشت. به طوری که بنه های درشت تحت تیمار حرارتی دارای بیشترین طول و عملکرد بودند.