سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین صمدی بروجنی – استادیار دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب
منصوره خالقی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب؛ دانشگاه شهرکرد
فاطمه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب؛ دانشگاه شهرکرد
رحمان دهقان قهفرخی – مدیر مطالعات پایه منابع آب؛ شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

چکیده:

در مواقع خشکسالی منابع آب زیرزمینی به علت محدودیتهای آن یکی از منابع آسیب پذیر بشمار می رود. در این تحقیق سعی شده است بر اساس آمار و اطلاعات مستند، اثرات خشک س الی برذخایر آبهای زیرزمینی دشت هرکرد، واقع در استان چهار محال بختیاری، مورد ارزیابی قرار گیرد . بررسی خشکسالی های قبل نشان می دهد که اثرات – خشکسالی تا حداقل ۱ سال بعد از آن بر منابع آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه ادامه داشته است. در خشکسالی ۸۸ ۱۳۸۶ که طی آن بارندگی منطقه در مقایسه با میانگین درازمدت ۵۷ درصد کاهش داشته، آبدهی چشمه ها و قنواتدشت شهرکرد نسبت به میانگین به ترتیب ۴۲ و ۶۵ درصد کاهش داشته است و افت سطح ایستابی دشت بی سابقه بوده و به همین خاطر برای اولین بار برخی قنوات و چشمه های مهم منطقه بطور کام ل خشک شدند . با توجه به زمان بر بودن جبران آب زیرزمینی و بر اساس روندهای قبلی مشخص گردید حتی اگر در سال آینده بارندگی بیشتر از حد نرمال باشد بازهم در منطقه خشکسالی هیدرولوژی حداقل برای یک سال دیگر ادامه خواهد داشت . در این ارتباط کاهش برداشت از منابع اب زیرزم ینی توسط چاهها و انجام طرح های تغذیه مصنوعی و استفاده از ایده سدهای زیرزمینی توصیه گردید.