سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد
محمدتقی دستورانی – عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد

چکیده:

یکی از اثرات پد یده تغییر اقلیم ، تأثیر بر وقایع حدی (سیلاب و خشکسالی ) می باشد . پدیده خشکسالی در بر گیرنده مجموعه ای پیچیده از تأثیرات منفی است که در واقع بصورت یک پدیده استوکستیک در طبیعت عمل می کند و با دیگر حوادث طبیعی از قبیل سیل، طوفان، زلزله و .. تفاوت هایی دارد. رودخانه اعظم یکی از زیرحوزه های فرعی حوزه آبریز هرات و مروست در استان یزد بوده و دارای ارتفاع متوسط حدود ۲۲۰۰ متر و متوسط بارندگی سالانه ۲۳۰ میلی متر می باشد . شیب عمومی منطقه حداکثر به ۲ تا ۳ درصد می رسد . در این مقاله جهت بررس ی تا ثیر خشکسا لی هواشناسی بر روی جریانهای آبی منطقه پس از اثبات همگنی و صحت داده ها در یک دوره آماری بیست ساله با تعیین مقدار شاخص ها ی RDI و SPI به مقا یسه فراوا نی و شدت خشکسال ی در منطقه پرداخته شده و سپس بر اساس رابطه بین بارش و جر یان در ا ین منطقه، م یزان تغ ییر پارامتره ای ه یدرولوژیکی حوزه در اثر وقوع خشکسال یها مورد تجزیه و تح لیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که خشکسالی هیدرولوژیکی نسبت به خشکسا لی اقلیم ی دارای ی ک تأخیر زما نی م ی باشد، همچن ین با مشاهده روند تغ ییرات منحن ی ه ای حاصل از شاخص ها ی م ی توان به سازگاری مناسب این دو شاخص در دوره های ترسالی و خشکسالی در حوزه مورد مطالعه اشاره کرد