سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد اکرامی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه یزد
حسین ملکی نژاد – دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
محمدرضا اختصاصی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

چکیده:

منابع آب در هر کشوری به عنوان یک سرمایه ملی محسوب می شود و دارای چنان ارزشی است که زندگی انسان به آن بستگی دارد، لذا تحقیق در این پیرامون و بررسی و کشف ارتباط بین تأخیرخشکسالی اقلیمی و هیدرولوژی به منظور مدیریت هرچه بهتر وبیشتر منابع آب سطحی وزیر زمینی به منظور به حداقل رساندن خسارات خشکسالی و یا به عبارت دیگر مدیریت ریسک خشکسالی حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش ضمن بررسی دوره های متوالی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با استفاده از دو شاخص خشکسالی SPI و GRI در دشت یزد-اردکان، تأخیر زمانی بین رخداد خشکسالی هواشناسی و به دنبال آن خشکسالی هیدرولوژیک نیز شناسایی شد. برای بررسی خصوصیات خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی از آمار بلند مدت بارندگی(۸۹-۱۳۵۹) ایستگاه های باران سنجی و آمار آبدهی قنوات دشتی و کوهپایه ای موجود در محدوده مورد مطالعه در دهه اخیر(۸۹-۱۳۸۰) استفاده شد. نتایج نشان دهنده شدت و تداوم خشکسالی ها بویژه خشکسالی هیدرولوژیک در سال های اخیر و وجود تأخیر زمانی متفاوت بین وقوع خشکسالی اقلیمی و تأثیر آن بر آبدهی قنوات دشتی و کوهپایه ای است