سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیمو هوشمند – کارشناس ارشد زراعت
سلیمان محمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
سونیا عارفی – کارشناس ارشد زراعت
مجتبی فاتح – مربی، هیئت علمی تمام وقت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر خاک فسفات، باکتری تیوباسیلوس و حلکننده فسفات بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانهای آزمایشی د رسال ۱۳۸۴ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب به صورت فاکتوریل با طرح Sc رقم ۷۰۴ پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش شامل، باکتری های حل کننده باکتریتیوباسیلوس وحل کننده : a باکتری حل کننده فسفات و ۴ : a باکتری تیوباسیلوس، ۳ : a شاهد، ۲ : a در چهار سطح ( ۱ مصرف :b مصرف فسفر بر مبنای آزمون خاک از منبع خاک فسفات و ۳ :b شاهد، ۲ :b فسفات) و کود مصرفی در سه سطح ( ۱ فسفر بر مبنای آزمون خاک از منبع سوپرفسفات تریپل) بود. تجزیه واریانس دادهها نشان داد که ارتفاع بوته، طول بلال، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، ماده خشک در واحد سطح و عملکرد دانه در واحد سطح به طور معنیدار تحت تأثیر حلکنندهها و منابع ۲۰ سانتی متر)، تعداد دانه در بلال ( ۷۴۸ عدد)، وزن / ۲۰۲ سانتی متر)، طول بلال ( ۳۷ / کودی قرار گرفتند. بیشترین ارتفاع بوته ( ۱۷ ۱۳ تن در هکتار) / ۳۱ تن در هکتار) و عملکرد دانه در واحد سطح ( ۲۳ / ۳۳۱ گرم)، ماده خشک در واحد سطح ( ۹۱ / هزار دانه ( ۵۵ ۲۰۶ سانتی متر)، طول بلال / مربوط به باکتری تیوباسیلوس وحل کننده فسفات بود. در بین منابع کودی بیشترین ارتفاع بوته ( ۹۴ ۳۳ تن در / ۳۴۷ گرم)، ماده خشک در واحد سطح ( ۰۵ / ۲۱/۱۵ سانتی متر)، تعداد دانه در بلال ( ۷۹۰ عدد)، وزن هزار دانه ( ۵ ) ۱۴ تن در هکتار) مربوط به سوپرفسفات تریپل بود. سوپرفسفات تریپل همراه با حل – / هکتار) و عملکرد دانه در واحد سطح ( ۰۵ ۱۴ تن در هکتار، بیشترین تأثیر را بر صفات مورد مطالعه داشته است. / کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس، با تولید ۵