سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا فضل زاده – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
محمدرضا انبیائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA

چکیده:

در شرکتهای تولیدکننده مواد افزودنی بتن، بروز بودن دانش فنی از اهمیت فراوانی نسبت به سایر صنایع مرتبط برخوردار است. استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در موضوعات مربوط به افزودنیهای بتن، نیازمند توسعهی ویژه و افزایش سطح ارزشگذاری مدیران این شرکتها در راستای سرمایهگذاری بیش از پیش در حوزهی آموزش کارشناسان شرکت، میباشد. یکی از اهداف اصلی حسابداری مدیریت، ایجاد انگیزه ی لازم برای مدیران در راستای تمرکز بر فعالیت هایی است که به تحقق اهداف سازمانی منجر میشود. حسابداری مدیریت را فرآیند شناسایی و جمع آوری اطلاعات ، ثبت اطلاعات، پردازش اطلاعات و نگهداری اطلاعات و تهیه گزارش تعریف نموده اند، از این رو نقش حسابداری مدیریت در تصمیم سازی و تصمیم گیری در هر سازمانی بسیار جدی و مهم است.با توجه به نقش دانش کاربردی و فنی در فروش مواد افزودنی بتن، آموزش، کلید موفقیت و رشد شر کتهای تولیدکننده این مواد است. در این مقاله، نقش حسابداری مدیریت در توسعه ی فعالیتهای آموزشی درونسازمانی در شرکتهای تولیدکنندهی مواد افزودنی بتن با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است