سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی رحیمی – تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک
ابوذر وفایی منش – تهران، خیابان جلالآلاحمد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی هوافضا

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه یک رویکرد آماری جهت تحلیل تستهای استحکامی پایههای نگهدارنده یک ماهوارهبر میباشد که به کمک آن بتوان با در نظر گرفتن حد پذیرش روی دادها، میزان اطمینانپذیریمحصول را تعیین نمود. به همین منظور ابتدا آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام نتایج تستهایی که روی ۳۵ قطعه انجام شده، ارائه گردیده، سپس بهترین توزیع برازش شده تعیین و جهت سنجش کیفیتبرازش، فاصله اطمینان شیب خط رگرسیون بین فراوانی دادههای واقعی و دادههای فیت شده محاسبه میشود. با در نظر گرفتن توزیع به دست آمده و حد پایین بازه اطمینان میانگین نتایج تستها، درصدنمونههای معیوب در آستانههای بحرانی مختلف به دست میآید. پساز آن با اعمال حد پذیرش به مقایسه نتایج نسبت قطعات معیوب در دو حالت وجود و عدم وجود این حد پرداخته میشود. در نهایت، تحلیلی از تأثیر حدود پذیرش مختلف بر درصد پذیرش اشتباهی بر مبنای داده- های حاصل از تستهای استحکام، ارائه میشود