سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خدیجه محمدزاده کاردر – دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حسابداری- واحد علوم و تحقیقات خوزستان-
ولی خدادادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علی واعظ – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق، رابطه حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. دوره زمانی تحقیق، سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ را شامل می شود. داده هایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، مربوط به ۶۸ شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشند که به روش مرحله ای هدفمند (حذفی سیستماتیک) انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داه هابا استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره با رویکرد مدل اثرات تصادفی انجام شد. متغیر وابسته تحقیق، ساختار سرمایه یعنی نسبت کل بدهی بر جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت ها می باشد. متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره و جدایی مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره می باشند. همچنین تأثیر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت شامل مالکیت مدیتی و سرمایه گذاری نهایی نیز بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای کنترلی در این تحقیق شامل اندازه شرکت و سود آوری (بازده دارایی ها) می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت و همچنین متغیر کنترلی اندازه شرکت، تأثیر معناداری بر ساختار سرمایه ندارند. در حالی که متغیر کنترلی سودآوری به طور معناداری رابطه منفی با ساختار سرمایه دارد.