سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مائده السادات ضوئی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
منصوره هادی زاده – محقق مرکز پژوهش و مهندسی سطح ایران
امیرحسین محمدی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در نورد گرم، سایش غلتک شامل فرسایش سطح نورد حاصل از تعامل پیچیده بین پارامترهای ورق، پارامترهای غلتک، پارامترهای پروسه (درجه حرارت ماده اولیه، نرخ کاهش، سرعت نورد، زمان نورد) و فاکتورهای تربیولوژیکی می باشد. در این بررسی تحلیل المان محدود فرایند نورد گرم فولاد سبا در دو جنس غلتک کاری ICDP و HiCr توسط نرم افزار ABAQUS انجام شده است. نتایج شبیه سازی شامل تغییر شکل بدست آمده در ورق و غلتک کاری، تنش های حاصل شده بر سطح غلتک کاری و ورق و همچنین دمای نهایی ورق می باشد. کاهش ضخامت بدست آمده از تحلیل نرم افزاری، نیروی نورد و همچنین دمای نهایی ورق بر شرایط واقعی منطبق می باشد که این امر نشان دهنده صحت تحلیل نرم افزاری انجام شده است. با تغییر جنس غلتک کاری از ICDP به HiCr مقدار تنش ها، اختلاف تنش برشی و کرنش پلاستیک در سطح و لایه داخلی غلتک کاهش یافته وارائه راهکار جایگزینی جنس غلتک توسط تحلیل نرم افزار المان محدود توجیه علمی یافته است.