سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صفر ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرضا کبیری سامانی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است تا آبشستگی در اطراف پایه های استوانهای واقع در بسترهای ماسهای که توسط لایه نازکی از مصالح سپر پوشیده شده است تحت جریانهای دائمی و غیردائمی به کمک مدلسازی آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگیرد. در این آزمایشات برای شبیهسازی جریان غیردائمی از هیدروگرافهای مثلثی که به صورت پلهای تخمین زده میشوند استفاده میشود. نتایج بدست آمده نشان میدهد که شدت پیک هیدروگراف و زمان پایه آن، عوامل اصلی تأثیر گذار در عمق فرسایش، تحت هیدروگرافهای مثلثی، هستند