سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمزه جباری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
سیدنورالدین طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد مدرسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدعلی تبعیدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر جایگزین کردن سیلوی سورگوم با سیلوی ذرت در جیره ی غذایی بر عملکرد ، در گوساله های پرواری نر گاومیش انجام شد . بدین منظور تعداد ۳۲ رأس گوساله نر گاومیش ۹ ماهه با میانگین وزن ۳/ ۱۸۲ کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تیمار(جیره) و ۸ تکرار به مدت ۴ ماه تحت آزمایش قرارگرفتند . در جیره های آزمایشی چهار گانه ( ۴،۳،۲،۱ )، که ۴۰ درصد کل هر جیره از علوفه یسیلویی تأمین گردیده بود ، سیلوی سورگوم بترتیب با نسبت های صفر ، ۳۳ ، ۶۶ و ۱۰۰ درصد جایگزین سیلوی ذرت شد. نتایج مربوط به آزمایش پرواربندی نشان داد که میانگین افزایش وزن روزانه گوساله ها طی مدت ۱۲۰ روز برای جیره های آزمایشی ۱،۲،۳ و ۴ به ترتیب ۹۷۵ / ۰،۰۲ / ۱،۰/۹۷۲ و ۹۴۲ / ۰ کیلوگرم بوده که تنها گروه چهارم با گروه دوم تفاوت معنی داری نشان داد ( ۰۵ / p<0 ). میزان ماده ی خشک مصرفی روزانهتیمارها نیز به ترتیب برابر ۵/ ۶، ۷۶ / ۶، ۶۲ / ۶ و ۰۳ / ۷ کیلوگرم بود که در آن تیمار چهارم به طور معنی داری ( ۰۵ / p<0 ) بالاتر از تیمارهای اول و سوم بود ولی اختلاف معنی داری با تیمار دوم نداشت. ضریب تبدیل غذایی نیز به ترتیب برابر ۶۵ / ۶، ۶۳ / ۶، ۸۲ / ۶ و ۴۵ / ۷ بود که نشان دهنده ی وجود تفاوت معنی داری بین تیمار ۴ با دیگر تیمارها بود( ۰۵ / p<0 ). به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که می توان سیلوی سورگوم را تا سطح ۶۶ درصد جایگزین سیلوی ذرت در تغذیه ی گوساله های نر پرواری گاومیش نمود و نتایج مطلوبی بدست آورد