سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آسیه غیاثی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
آیدین حمیدی – عضو هیئت علمی (استادیار پژوهش) موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
سهیل پارسا – عضو هیئت علمی (استادیار) گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی بیرج
کاظم خاوازی – عضو هیئت علمی (استادیار پژوهش) موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده:

بیو-اسموپرایمینگ روشی جهت بهبود تاثیرات بیولوژیکی به واسطه وارد کردن اصلاحات فیزیولوژیکی است، که ضمن افزایش جوانه زنی بذر به جلوگیری از بیماری های گیاهچه کمک می کند. هدف این پژوهش انتخاب باکتری های مناسب در جهت افزایش کارایی بذر و رشد گیاهچه گندم رقم چمران، با بکارگیری یک روش مناسب پرایمینگ برای استقرار این باکتری های محرک رشد گیاه بر روی بذر بود که بتواند بر شاخص های جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه موثر باشد. این پژوهش که در سال ۱۳۸۹ در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذرو نهال و موسسه تحقیقات خاک و آب در کرج انجام شد. بدین منظور بیو-اسموپرایمینگ بذرهای گندم رقم چمران با ۱۰ سویه باکتری محرک رشد گیاه و سطح پتانسیل اسمزی (-۰/۶ Mpa) پلی اتیلن گلیکول جهت بررسی تاثیر آن بر قابلیت جوانه زنی بذر بنیه گیاهچه انجام شد. نتایج مقایسات گروهی میانگین ها بین تیمارهای مختلف بیوپرایمینگ (B)،بیو-اسموپرایمینگ (BO) و اسمو – بیوپرایمینگ (OB) برای شاخص های وزنی و طولی بنیه گیاهچه نشان داد که تیمار بیوپرایمینگ برتر از دیگر تیمارها بود. بنابراین تلفیق دو روش بیوپرایمینگ و اسموپرایمینگ که با عنوان تیمار بیو-اسموپرایمینگ معرفی شده نسبت به بیوپرایمینگ بر صفات مورد بررسی برتری نداشت. از سوی دیگر نتایج نشان داد که شاخص های وزنی و طولی بنیه گیاهچه هر سه تیمار ذکر شده نسبت به شاهد (عدم تیمار بذرها)، به طور معنی داری بهبود نشان دادند که بیانگر تاثیر مثبت و افزایشی این تیمارها در مقایسه با بذرهای تیمار نشده بود.