سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید علی غیبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه ارومیه
عباس حسنی – استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاوری دانشگاه ارومیه
زهره روحی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه ارومیه
زهرا اصلانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تیمار اسیدسالیسیلیک در تعدیل تنش خشکی بر گیاه دارویی گل مکزیکی یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل ۴ غلظت اسیدسالیسیلیک ( ۰ و ۰/۵ و ۱ و ۲ میلی مولار) و ۳ دور آبیاری (هر ۵ و ۱۰ و ۱۵ روز) بود. نتایج نشان داد با افزایش فواصل آبیاری ارتفاع بوته، تعداد برگ، عملکرد ماده تر و خشک در گلدان، عملکرد اسانس کاهش ولی میزان انباشت قندهای محلول و پروتئین کل افزایش یافت. نوع تأثیر اسیدسالیسیلیک بستگی به غلظت آن داشت. با کاربرد اسیدسالیسیلیک ۰/۵ و ۱ میلیمولار ارتفاع بوته، عملکرد ماده تر و خشک، پروتئین کل و عملکرد اسانس افزایش یافت ولی در غلظت ۲ میلی مولار کاهش یافت. بیشترین میزان قندهای محلول در غلظت ۲ میلیمولار و کمترین میزان آن در غلظت ۱ میلی مولار اسیدسالیسیلیک مشاهده گردید. در بررسی اثرات متقابل دو فاکتور، بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی کل و درصد اسانس در دور آبیاری هر ۱۵ روز با غلظت ۲ میلیمولار اسیدسالیسیلیک مشاهده گردید و با کاربرد اسیدسالیسیلیک، کاهش انباشت پرولین در شرایط تنش خش کی مشاهده گردید که می تواند یکی از علایم تعدیل تنش خشکی باشد.