سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه کرم نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبری
جعفر حاجی لو – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سید جلال طباطبایی – استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رحیم نقشی بند حسنی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر دما های مختلف غوطه وری کلرید کلسیم بر کیفیت و انبارمانی هلو رقم کوثری، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار شامل ۵ تیمار دمایی ( ۴ و ۸ و ۱۶ و ۳۲ و ۶۴ درجه سانتیگراد) و ۲ سطح کلرید کلسیم ( ۰ و ۶۰ میلی مولار) انجام شد. نمونه های موجود در هر تیمار در سردخانه با دمای ۲-۱ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۹۰-۸۵% برای مدت ۲۸ روز قرار گرفتند. نمونه ها طی روزهای ۶ و ۱۳ و ۲۰ و ۲۷ سردخانه خارج شدند، و صفاتی نظیر اسیدیته، ویتامین ث، pH ، درصد کاهش وزن و سفتی بافت میوه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد استفاده از تیمار دمایی به تنهایی اثر معنی داری روی اسیدیته، ویتامین ث و pH نداشته ولی ضمن حفظ سفتی بافت میوه، از کاهش وزن جلوگیری گردید، در صورتی که ترکیب دما با کلرید کلسیم اثر معنی داری بر تمامی صفات کیفی به همراه داشت. کاربرد تیمار دمایی ۶۴ درجه سانتیگراد همراه با کلرید کلسیم اثر معنی داری بر اسیدیته، سفتی بافت میوه، ویتامین ث، درصد کاهش وزن و pH داشت. در بین تیمارها دمای ۴ درجه سانتیگراد بالاترین TSS را نشان داد.