سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید پوریوسف – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
داریوش مظاهری – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی و دامی، پردیس کشاو
محمدرضا چایی چی – دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی و دامی، پردیس کش
اصغر رحیمی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر ر

چکیده:

آزمایش در سال ۱۳۸۶ در مزرعه آموزشی و پژوهشی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران انجام گرفت. این آزمایش بصورت اسپلیت پلات، بر پایه بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. رژیم های آبیاری در چهار سطح شامل رژیم آبیاری کامل، کم آبیاری ملایم، کم آبیاری متوسط و کم آبیاری شدید بعنوان کرتهای اصلی و تیمارهای کودی در پنج سطح شامل شاهد (بدون کود)، کود شیمیایی خالص، تلفیق کود زیستی فسفات بارور۲ و کودهای شیمیایی، کود دامی خالص و تلفیق کودهای دامی و شیمیایی بعنوان کرتهای فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که شاخص سطح برگ، شاخص spad و زیست توده اسفرزه در هر سه مرحله رویشی، گلدهی و پر شدن دانه بطور معنی داری (۰۵/۰p ≤) تحت تأثیر رژیم های آبیاری قرار گرفتند. با کاهش تعداد و مقدار آبیاری، صفات شاخص سطح برگ، و زیست توده بطور معنی داری کاهش، اما شاخص spad افزایش یافت. تمامی تیمارهای کودی در مقایسه با شاهد، صفات مذکور را بطور معنی داری (۰۵/۰p ≤) افزایش دادند. بیشترین مقدار شاخص سطح برگ، شاخص spad و زیست توده اسفرزه از تیمار تلفیق کودهای دامی و شیمیایی بدست آمد.