سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اسماء شاه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرا
علیرضا شهسوار – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

کنار Ziziphus mauritiana یکی از درختان مناطق گرم و خشک محسوب میشود. پوسته سخت بذرهای این گیاه باعث ضعف در جوانهزنی میگردد. بنابراین جهت غلبه بر این مشکل دو آزمایش جهت بهبود درصد جوانهزنی بذور و ظهور دانهال تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه اعمال گردید. در آزمایش اول اثرات مربوط به فروبری بذرها در اسید سولفوریک غلیظ (۹۴ درصد) به مدت ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ دقیقه و غوطه ورکردن بذرها درآب جوش به مدت ۲/۵ و ۵ و ۷/۵ دقیقه و خراشدهی مکانیکی با کاغذ سنباده بهمدت ۵ و ۱۰ دقیقه تحت شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت. در آزمایش دوم اثرات تیمارهای ذکر شده روی جوانهزنی بذور در گلخانه مقایسه گردید. در آزمایش اول تیمار اسید سولفوریک غلیظ به مدت ۲۰ دقیقه در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی داری باعث افزایش درصد جوانه زنی بذور تحت شرایط آزمایشگاهی گردید و نیز موجب افزایش درصد جوانه زنی بذور و افزایش ظهور دانهال طی شرایط گلخانه شد. همچنین با افزایش مدت زمان تیمار با اسید سولفوریک غلیظ میزان مرگ بذور بیشتر گردید. تیمار خراشدهی مکانیکی و تیمار آب جوش در مقایسه با تیمار شاهد اثر معنی داری در هر دو آزمایش نداشت.