سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی فاضلی – کارشناسان ارشد گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سعید پیری پیرایواتلو – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
آیدا حسینی – کارشناسان ارشد گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

سیب از نظر میزان استفاده در جهان در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. تغذیه مناسب سیب یکی از عواملی است که می تواند بر میزان افزایش رشد زایشی، افزایش عملکرد این محصول تأثیر بسزایی داشته باشد. به منظور بررسی اثرات عناصر معدنی ازت ، بر، روی و ترکیب آنها (ازت+بر+روی) بر رشد زایشی (درصد اولیه و نهایی تشکیل میوه، درصد نهایی ریزش میوه و عملکرد) سیب رقم گلدن دلیشز ( پیوند شده روی پایه MM106 و در ابتدای ۵ سالگی) آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در روستای طالان از توابع بخش کن استان تهران اجرا گردید. در این آزمایش در اکثر صفات مورد اندازه گیری اثر ترکیب عناصر معدنی ازت+بر+روی ، بر رشد زایشی سیب نسبت به شاهد معنی دار بود. بیشترین تأثیر بر درصد اولیه و نهایی تشکیل میوه و نیز عملکرد میوه در سال دوم آزمایش مربوط به تیمار ترکیب عناصر معدنی ازت+بر+روی می باشد. کمترین میزان ریزش میوه در سال دوم نیز مربوط به تیمار ترکیب عناصر معدنی ازت+بر+روی بود. از طرفی بیشترین میزان ریزش میوه مربوط به شاهد می باشد.