سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهزاد سلمانی – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
محمدرضا انبیائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA

چکیده:

بتن به عنوان پرمصرف ترین ماده قرن حاضر پس از آب، محصولی مهم و راهبردی محسوب می گردد. وتولیدکنندگان این مادهی ارزشمند و کارآمد، نقش مهمی در توسعه ی کیفی صنعت ساخت و ساز ایران خصوصاً با توجه بهروشهای مدرن و جدید صنعتی سازی مسکن دارند . پیشرفت و توسعه ی شرکت های تولیدکننده ی بتن آماده ی استاندارد در قرن حاضر، ارتباط و بستگی مستقیم به اطلاعات ارزشمندتر، باکیفیت تر و دقیقتر دارد و این موضوع اهمیت ایجاد سیستم هایاطلاعاتی مدیریت را به منظور دستیابی و نگهداری کارآتر مشتریان، افزایش بهره وری کارکنان، افزایش کارآیی عملیاتی، بهبودفرآیندها و عملکرد کسب و کار بیش از پیش روشن میسازد. در این مقاله، به بررسی ضرورت ایجاد سیستم های اطلاعاتی مدیریت در شرکت های تولیدکنندهی بتن آمادهی استاندارد از دیدگاه مدیران ارشد و مدیران میانی این صنعت مهم پرداخته می شود . هدف از انجام این پژوهش تقویت حس نیاز به این موضوع پراهمیت و هم چنین بررسی وضعیت موجود در این شرکت ها است . جامعه ی آماری این پژوهش مدیران ارشد ومیانی شرکتهای تولیدکننده ی بتن آماده ی استاندارد استان تهران است . نمونه ی آماری به شیوه ی تصادفی انتخاب شده اس ت. این پزوهش به لحاظ هدف، توصیفی و از لحاظ نتایج، کاربردی و از لحاظ فرآیند پژوهش، کیفی می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه میباشد