سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ولی الله رضایی نصرتی – فوق لیسانس مدیریت صنعتی- دکترای مدیریت دولتی (منابع انسانی ) – فوق لیسان
تورج مجیبی – کارشناس منابع انسانی شرکت چوب و کاغذ مازندران-کارشناس انبار شرکت چوب
عطاءالله حسنجانی –
فاطمه خسروانی –

چکیده:

در این تحقیق سعی بر آن است عوامل مؤثر بر توانمند سازی و عملکرد کارکنان شناخته شود سپس طی یک مطالعه موردی که در صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام می شود میزان تأثیر گذاری عملیات توانمندسازی بر مدیریت عملکرد مورد بررسی قرار گیرد و محققین در پی آن هستند که جواب قانع کنندهای برای این سوال که آیا عملیات توانمند سازی کارکنان بر مدیریت عملکرد تأثیر مثبت دارد، بیابند. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اعم از مدیران و کارگران حوزه تولید کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران را شامل می شوند و از میان جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه تعیین گردید.در این تحقیق با استفاده از آمار توصیفی پاسخنامه طبقه بندی گردید و فراوانی هر یک از پاسخ دهندگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. برای روایی آزمون از نظر متخصصین مرتبط و پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و برای تحلیل داده ها از آزمون T-test استفاده گردید زیرا نرمال بودن پاسخ آزمون ها مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در صنایع چوب و کاغذ مازندران عملیات توانمندسازی بر مدیریت عملکرد آن شرکت تأثیر مثبت دارد و در پایان تحقیق پیشنهاداتی نیز برای مدیریت شرکت و محققین دیگر ارائه گردید.