سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین بیجه کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
سیدمحسن موسوی نیک – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

تنشهای محیطی به ویژه تنش خشکی نقش مهمی در کاهش رشد گیاه به ویژه در طی جوانهزنی در نواحی خشک و نیمه خشک ایران دارد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلیاتیلن گلیکول بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچههای دو رقم کنجد، آزمایشیدر سال ۱۳۸۹ به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل پتانسیل اسمزی در ۴ سطح ( ۰ ۴- ۶- ۱۰- بار) و دو رقم کنجد (صفی آبادی و ذرفول) بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که درصد و سرعت جوانهزنی کلیه ارقام با کاهش پتانسیل اسمزی، کاهش پیدا کرد. سایر پارامترهای اندازه گیری شامل طول ریشه چه و ساقه چه، همچنین وزن تر و خشک کنجد با کاهش پتانسیل اسمزی ، کاهش یافتند. کلیه دادههای حاصل با استفاده از نرم افزارSAS تجزیه و مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح احتمال ۵ درصد انجام گرفت.